יום רביעי, 16 באפריל 2008

התקן להסרת (Virtual Made (Virtual Maid.dll, http://www.searchmaid.com


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • Adware.Virtual_Maid
 • not-a-virus:AdWare.Win32.MaidBar.d
 • Adware.SearchMaid • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל המערכת:

 • System>\perfcii.ini
 • Program Files >\Virtual Maid\1.bmp
 • Program Files >\Virtual Maid\2.bmp
 • Program Files >\Virtual Maid\logo.bmp
 • Program Files >\Virtual Maid\uninstall.bat
 • Program Files >\Virtual Maid\Virtual Maid.dll
 • Program Files >\Virtual Maid\Virtual Maid.xml


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:


Keys created

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\Implemented Categories
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\ProgID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\Programmable
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\VersionIndependentProgID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\ProgID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\Programmable
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\VersionIndependentProgID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\TypeLib

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\TypeLib

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\0\win32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\FLAGS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\HELPDIR

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem\CurVer
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem.1
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem.1\CLSID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj\CurVer
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj.1
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj.1\CLSID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Virtual Maid
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&RSDN Search
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid\Historyfiles
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid\Historys1

Values created

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\VersionIndependentProgID]
  • (Default) = "VM.VMObj"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\TypeLib]
  • (Default) = "{42C7653A-5834-45a1-899A-ED0DFA370D21}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\ProgID]
  • (Default) = "VM.VMObj.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\InprocServer32]
  • (Default) ="C:\PROGRAM FILES\VIRTUAL MAID\VIRTUAL MAID.DLL"
  • ThreadingModel = "Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}]
  • (Default) = "Virtual Maid"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\VersionIndependentProgID]
  • (Default) = "GoVM.ContextItem"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\TypeLib]
  • (Default) = "{48DA6120-A779-4c12-8584-47B625EFB469}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\ProgID]
  • (Default) = "GoVM.ContextItem.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\InprocServer32]
  • (Default) = "C:\PROGRAM FILES\VIRTUAL MAID\VIRTUAL MAID.DLL"
  • ThreadingModel = "Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}]
  • (Default) = "ContextItem Class"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\TypeLib]
  • (Default) = "{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}"
  • Version = "1.0"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\ProxyStubClsid32]
  • (Default) = "{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\ProxyStubClsid]
  • (Default) = "{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}]
  • (Default) = "IContextItem"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\TypeLib]
  • (Default) = "{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}"
  • Version = "1.0"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\ProxyStubClsid32]
  • (Default) = "{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\ProxyStubClsid]
  • (Default) = "{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}]
  • (Default) = "IVMObj"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\0\win32]
  • (Default) = "%ProgramFiles%\Virtual Maid\Virtual Maid.dll"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\HELPDIR]
  • (Default) = "%ProgramFiles%\Virtual Maid\"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\FLAGS]
  • (Default) = "0"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0]
  • (Default) = "VM 1.0 Type Library"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem\CurVer]
  • (Default) = "GoVM.ContextItem.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem\CLSID]
  • (Default) = "{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem]
  • (Default) = "ContextItem Class"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem.1\CLSID]
  • (Default) = "{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem.1]
  • (Default) = "ContextItem Class"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj\CurVer]
  • (Default) = "VM.VMObj.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj\CLSID]
  • (Default) = "{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj]
  • (Default) = "Virtual Maid"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj.1\CLSID]
  • (Default) = "{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj.1]
  • (Default) = "Virtual Maid"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Local Page = "http://www.searchmaid.com/"
  • Search Bar = "http://searchmaid.com/bar/index.html"
  • Use Search Asst = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
  • {77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C} = "Virtual Maid"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
  • guid = "AA8214E9-C7E6-4b66-A049-19AD20944CBF"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Virtual MaidVirtual Maid]
  • DisplayName = "Virtual Maid"
  • UninstallString = ""%ProgramFiles%\Virtual Maid\uninstall.bat" "%ProgramFiles%\Virtual Maid""
 • [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Explorer\Navigating\.Current]
  • (Default) = ""
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Default_Page_URL = "http://www.searchmaid.com/"
  • Search Bar = "http://searchmaid.com/bar/index.html"
  • Use Search Asst = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
  • Default_Search_URL = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]
  • (Default) = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
  • {77B2F8DE-CB3F-4B6B-839B-807DD1ADBA1C} = DE F8 B2 77 3F CB 6B 4B 83 9B 80 7D D1 AD BA 1C
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&RSDN Search]
  • (Default) = "res://C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\VIRTUA~1.DLL/GoVM.dll.htm"
  • Contexts = 0x00000030
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid\Historyfiles]
  • C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\Virtual Maid.xml = 0x00000001
  • C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\2.bmp = 0x00000001
  • C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\1.bmp = 0x00000001
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid]
  • gUpdate = "0"
  • NID = ""
  • toolbar_id = ""
  • Virtual Maid.xml = "168967278"
  • 2.bmp = "53294105"
  • 1.bmp = "535982682"
  • showcorrupted = "1"
  • updateVer = ""
  • scope = "-1"
  • OpenNew = "0"
  • AutoComplete = "1"
  • KeepHistory = "1"
  • RunSearchAutomatically = "1"
  • RunSearchDragAutomatically = "1"
  • DescriptiveText = "1"
  • ShowHighlightButton = "1"
  • MicrosoftWeb = "1"
  • GoogleWeb = "1"
  • ShowFindButtons = "1"
  • (Default) = "1"
  • UpdateBegin = "0"
  • LastCheckTime = 0x469C649B

Values deleted

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Local Page = "%SystemRoot%\system32\blank.htm"
 • [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Explorer\Navigating\.Current]
  • (Default) = "%SystemRoot%\media\Windows XP Menu Démarrer.wav"

Values changed

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Default_Page_URL = "http://www.searchmaid.com/"
  • Default_Search_URL = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
  • Search Page = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
  • Start Page = "http://www.searchmaid.com/"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search]
  • SearchAssistant = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
  • CustomizeSearch = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Local Page = "http://www.searchmaid.com/"
  • Start Page = "http://www.searchmaid.com/"
  • Search Page = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
  • {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} = 21 BF 5C 0E 5F D1 D0 11 83 01 00 AA 00 5B 43 83 22 00 1C 00 08 00 00 00 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4C 00 00 00 01 14 02 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 46 81 00 00 00 10 00 00 00 CE 10 18 3F 01 CE C6 01 58 61 AE 8
  • ITBarLayout = 11 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00 1F 00 01 00 56 00 00 00 01 00 00 00 20 07 00 00 A0 0F 00 00 05 00 00 00 62 05 00 00 26 00 00 00 02 00 00 00 21 07 00 00 A0 0F 00 00 04 00 00 00 21 01 00 00 A0 0F 00 00 03 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 0 • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת Virtual Made
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםאין תגובות: