יום רביעי, 16 באפריל 2008

התקן להסרת (Virtual Made (Virtual Maid.dll, http://www.searchmaid.com


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • Adware.Virtual_Maid
 • not-a-virus:AdWare.Win32.MaidBar.d
 • Adware.SearchMaid • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל המערכת:

 • System>\perfcii.ini
 • Program Files >\Virtual Maid\1.bmp
 • Program Files >\Virtual Maid\2.bmp
 • Program Files >\Virtual Maid\logo.bmp
 • Program Files >\Virtual Maid\uninstall.bat
 • Program Files >\Virtual Maid\Virtual Maid.dll
 • Program Files >\Virtual Maid\Virtual Maid.xml


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:


Keys created

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\Implemented Categories
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\ProgID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\Programmable
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\VersionIndependentProgID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\ProgID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\Programmable
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\VersionIndependentProgID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\TypeLib

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\TypeLib

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\0\win32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\FLAGS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\HELPDIR

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem\CurVer
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem.1
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem.1\CLSID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj\CurVer
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj.1
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj.1\CLSID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Virtual Maid
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&RSDN Search
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid\Historyfiles
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid\Historys1

Values created

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\VersionIndependentProgID]
  • (Default) = "VM.VMObj"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\TypeLib]
  • (Default) = "{42C7653A-5834-45a1-899A-ED0DFA370D21}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\ProgID]
  • (Default) = "VM.VMObj.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}\InprocServer32]
  • (Default) ="C:\PROGRAM FILES\VIRTUAL MAID\VIRTUAL MAID.DLL"
  • ThreadingModel = "Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}]
  • (Default) = "Virtual Maid"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\VersionIndependentProgID]
  • (Default) = "GoVM.ContextItem"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\TypeLib]
  • (Default) = "{48DA6120-A779-4c12-8584-47B625EFB469}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\ProgID]
  • (Default) = "GoVM.ContextItem.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}\InprocServer32]
  • (Default) = "C:\PROGRAM FILES\VIRTUAL MAID\VIRTUAL MAID.DLL"
  • ThreadingModel = "Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}]
  • (Default) = "ContextItem Class"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\TypeLib]
  • (Default) = "{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}"
  • Version = "1.0"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\ProxyStubClsid32]
  • (Default) = "{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}\ProxyStubClsid]
  • (Default) = "{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{835BAA68-B5E5-47D5-A18D-2A4E0F5B72D5}]
  • (Default) = "IContextItem"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\TypeLib]
  • (Default) = "{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}"
  • Version = "1.0"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\ProxyStubClsid32]
  • (Default) = "{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}\ProxyStubClsid]
  • (Default) = "{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AB2DDE8C-CBFF-491A-9825-87B8BB4CBFE0}]
  • (Default) = "IVMObj"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\0\win32]
  • (Default) = "%ProgramFiles%\Virtual Maid\Virtual Maid.dll"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\HELPDIR]
  • (Default) = "%ProgramFiles%\Virtual Maid\"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0\FLAGS]
  • (Default) = "0"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{42C7653A-5834-45A1-899A-ED0DFA370D21}\1.0]
  • (Default) = "VM 1.0 Type Library"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem\CurVer]
  • (Default) = "GoVM.ContextItem.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem\CLSID]
  • (Default) = "{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem]
  • (Default) = "ContextItem Class"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem.1\CLSID]
  • (Default) = "{8B0B6F79-C50D-4ea6-8F65-BDF18005DE20}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\GoVM.ContextItem.1]
  • (Default) = "ContextItem Class"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj\CurVer]
  • (Default) = "VM.VMObj.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj\CLSID]
  • (Default) = "{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj]
  • (Default) = "Virtual Maid"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj.1\CLSID]
  • (Default) = "{77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VM.VMObj.1]
  • (Default) = "Virtual Maid"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Local Page = "http://www.searchmaid.com/"
  • Search Bar = "http://searchmaid.com/bar/index.html"
  • Use Search Asst = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
  • {77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C} = "Virtual Maid"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
  • guid = "AA8214E9-C7E6-4b66-A049-19AD20944CBF"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Virtual MaidVirtual Maid]
  • DisplayName = "Virtual Maid"
  • UninstallString = ""%ProgramFiles%\Virtual Maid\uninstall.bat" "%ProgramFiles%\Virtual Maid""
 • [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Explorer\Navigating\.Current]
  • (Default) = ""
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Default_Page_URL = "http://www.searchmaid.com/"
  • Search Bar = "http://searchmaid.com/bar/index.html"
  • Use Search Asst = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
  • Default_Search_URL = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]
  • (Default) = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
  • {77B2F8DE-CB3F-4B6B-839B-807DD1ADBA1C} = DE F8 B2 77 3F CB 6B 4B 83 9B 80 7D D1 AD BA 1C
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&RSDN Search]
  • (Default) = "res://C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\VIRTUA~1.DLL/GoVM.dll.htm"
  • Contexts = 0x00000030
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid\Historyfiles]
  • C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\Virtual Maid.xml = 0x00000001
  • C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\2.bmp = 0x00000001
  • C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\1.bmp = 0x00000001
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Virtual Maid\Virtual Maid]
  • gUpdate = "0"
  • NID = ""
  • toolbar_id = ""
  • Virtual Maid.xml = "168967278"
  • 2.bmp = "53294105"
  • 1.bmp = "535982682"
  • showcorrupted = "1"
  • updateVer = ""
  • scope = "-1"
  • OpenNew = "0"
  • AutoComplete = "1"
  • KeepHistory = "1"
  • RunSearchAutomatically = "1"
  • RunSearchDragAutomatically = "1"
  • DescriptiveText = "1"
  • ShowHighlightButton = "1"
  • MicrosoftWeb = "1"
  • GoogleWeb = "1"
  • ShowFindButtons = "1"
  • (Default) = "1"
  • UpdateBegin = "0"
  • LastCheckTime = 0x469C649B

Values deleted

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Local Page = "%SystemRoot%\system32\blank.htm"
 • [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Explorer\Navigating\.Current]
  • (Default) = "%SystemRoot%\media\Windows XP Menu Démarrer.wav"

Values changed

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Default_Page_URL = "http://www.searchmaid.com/"
  • Default_Search_URL = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
  • Search Page = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
  • Start Page = "http://www.searchmaid.com/"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search]
  • SearchAssistant = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
  • CustomizeSearch = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  • Local Page = "http://www.searchmaid.com/"
  • Start Page = "http://www.searchmaid.com/"
  • Search Page = "http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
  • {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} = 21 BF 5C 0E 5F D1 D0 11 83 01 00 AA 00 5B 43 83 22 00 1C 00 08 00 00 00 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4C 00 00 00 01 14 02 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 46 81 00 00 00 10 00 00 00 CE 10 18 3F 01 CE C6 01 58 61 AE 8
  • ITBarLayout = 11 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00 1F 00 01 00 56 00 00 00 01 00 00 00 20 07 00 00 A0 0F 00 00 05 00 00 00 62 05 00 00 26 00 00 00 02 00 00 00 21 07 00 00 A0 0F 00 00 04 00 00 00 21 01 00 00 A0 0F 00 00 03 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 0 • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת Virtual Made
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (VirusHeat (VirusHeat 4.3.exe, VirusHeat.exe


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • x


 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל המערכת:

 • Desktop>\VirusHeat 4.3.lnk
 • Programs>\VirusHeat 4.3\Uninstall VirusHeat 4.3.lnk
 • Programs>\VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3 Website.lnk
 • Programs>\VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.lnk
 • StartMenu>\VirusHeat 4.3.lnk
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\blacklist.txt
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\Lang\English.ini
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\msvcp71.dll
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\msvcr71.dll
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\uninst.exe
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\vht.dat
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.exe
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.url


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Licenses
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VirusHeat 4.3
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E94EB13E-D78F-0857-7734-5E67A49FFFF1}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E94EB13E-D78F-0857-7734-5E67A49FFFF1}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\0\win32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\FLAGS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\HELPDIR
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VirusHeat 4.3

Values created:

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E94EB13E-D78F-0857-7734-5E67A49FFFF1}\InprocServer32]
  (Default) = \wbem\wbemcons.dll
  ThreadingModel = Both
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E94EB13E-D78F-0857-7734-5E67A49FFFF1}]
  (Default) = Microsoft WBEM Log File Event Consumer Provider
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}]
  (Default) = ILog
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}]
  (Default) = IThreatEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}]
  (Default) = IQuarantineEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}]
  (Default) = IBackup
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}]
  (Default) = ISearchItem
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}]
  (Default) = IThreat
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}]
  (Default) = IScannerEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}]
  (Default) = ILogRecord
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}]
  (Default) = IIgnoreList
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}]
  (Default) = IQuarantine
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}]
  (Default) = IThreatCollectionEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}]
  (Default) = ILogEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}]
  (Default) = IThreatCollection
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}]
  (Default) = IEngineListener
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}]
  (Default) = IRunAs
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}]
  (Default) = IPaths
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\0\win32]
  (Default) = \VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.exe
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\HELPDIR]
  (Default) = \VirusHeat 4.3\
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\FLAGS]
  (Default) = 0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0]
  (Default) = AVG 1.0 Type Library
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  VirusHeat 4.3 = \VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.exe /h
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VirusHeat 4.3]
  DisplayName = VirusHeat 4.3
  UninstallString = \VirusHeat 4.3\uninst.exe
  DisplayIcon = \VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.exe
  DisplayVersion = 4.3
  NSIS:StartMenuDir = VirusHeat 4.3
  URLInfoAbout = http://www.virusheat.com
  Publisher = virusheat.com
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Licenses]
  {R7C0DB872A3F777C0} = 4A 8D 7D 4C
  {K7C0DB872A3F777C0} = B9 CE 35 F0 DD 0C 1F FF FF FF FF 9D C6 25 CF 03 07 99 01 65 14 0F C8 1F F3 29 FB 4A 8D 7D 4C FF FF FF FF 87 30 0C C3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F FF FF FF F
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VirusHeat 4.3]
  refid = 1012
  FirstStart = 1


 • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת VirusHeat
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (MonaRonaDona (srvspool.exe, registrycleaner2008.exe


 • מידע על הווירוס

יוצר את התהליכים:
 • srvspool.exe
 • registrycleaner2008.exe • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • Programs>\RegistryCleanFix2008\RegistryCleanFix2008
 • Programs>\RegistryCleanFix2008\RegistryCleanFix2008.lnk
 • ProgramFiles>\RegistryCleanFix2008\unins000.exe
 • ProgramFiles>\RegistryCleanFix2008\unins000.dat
 • Programfiles>\RegistryCleanFix2008\RegistryCleaner2008.exe
 • Programs>\RegistryCleanFix2008\Uninstall RegistryCleanFix2008.lnk
 • Programs>\Startup\SRVSPOOL.exe


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RegistryCleanFix2008_is1
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\FCR2008MFC

Values created:

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RegistryCleanFix2008_is1]
  Inno Setup: Setup Version = "5.2.2"
  Inno Setup: App Path = "%ProgramFiles%\RegistryCleanFix2008"
  InstallLocation = "%ProgramFiles%\RegistryCleanFix2008\"
  Inno Setup: Icon Group = "RegistryCleanFix2008"
  Inno Setup: User = "%UserName%"
  Inno Setup: Selected Tasks = ""
  Inno Setup: Deselected Tasks = "desktopicon,quicklaunchicon"
  DisplayName = "RegistryCleanFix2008"
  UninstallString = ""%ProgramFiles%\RegistryCleanFix2008\unins000.exe""
  QuietUninstallString = ""%ProgramFiles%\RegistryCleanFix2008\unins000.exe" /SILENT"
  Publisher = "RegistryCleanFix2008"
  URLInfoAbout = "http://www.RegistryCleanFix.com/"
  HelpLink = "http://www.RegistryCleanFix.com/"
  URLUpdateInfo = "http://www.RegistryCleanFix.com/"
  NoModify = 0x00000001
  NoRepair = 0x00000001
  InstallDate = "20080107"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  Window Title = "MonaRonaDona"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
  SD = "422:/3/9/37/37"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  DisableTaskMgr = "1" • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת MonaRonaDona
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (Noooh (Sys.exe, ComSys.dll


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • Trojan.VB.DRRX
 • Trojan.BAT.Killfiles.OZ
 • Virus.Win32.AutoRun.cb
 • W32.SillyFDC
 • W32/Hooon.worm
 • TROJ_AGENT.SCD


 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל המערכת:

 • Windows>\Web\Sys.exe
 • System>\ComSys.dll
 • System>\KillAll.bat
 • All Root Partition>:\autorun.inf
 • All Root Partition>:\Sys.exe


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System

Values created:

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  NoooH = \Web\Sys.exe
  Ce qui entraine le lancement de ce programme à chaque démarrage de Windows
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]
  DisableSR = 0x00000001
  Désactive la restauration système

 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  DisableTaskMgr = 0x00000001
  DisableRegistryTools = 0x00000002
  Désactive le gestionnaire des tâches et les outils d'édition de la base de registre

 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
  DisableCMD = 0x00000001
  Désactive cmd.exe • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת Noooh.exe
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (NetSky (FVProtect.exe,FirewallSvr.exe,netstats.exe


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • Email-Worm.Win32.NetSky.q
 • Email-Worm.Win32.NetSky.z
 • Email-Worm.Win32.NetSky.q
 • Email-Worm.Win32.NetSky.r
 • ...
 • Backdoor.Win32.IRCBot.alo
 • Worm.Feebs!sd5
 • Email-Worm.NetSky
 • Email-Worm.NetSky!sd5
 • I-Worm.Netsky.Q2
 • W32.Netsky.gen@mm
 • W32.Netsky.dam
 • W32.Netsky.P@mm
 • W32.Netsky.Y@mm
 • ...
 • W32/Feebs.gen
 • W32/Opanki.worm.gen
 • W32/Netsky.gen@MM
 • W32/Netsky.y@MM
 • W32/Netsky.p@MM
 • ...
 • WORM_FEEBS.KV
 • WORM_NETsky.dam
 • WORM_NETSKY.P
 • WORM_NETSKY.BN • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • nmvcs.exe
 • LegitCheckControl.dll
 • WgaLogon.dll
 • WgaTray.exe
 • ddcbxxv.dll
 • WGA.exe
 • winini.exe
 • opnnljj.dll
 • msij32.dll
 • msoo.exe
 • remote.exe
 • vcmgcd32.dll
 • defender.exe
 • vcmgcd32.dl_
 • msed32.dll
 • mslz.exe
 • msoi.exe
 • mspi32.dll
 • keymaker.exe
 • winini.exe
הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית חלונות:
 • FVProtect.exe
 • base64.tmp
 • userconfig9x.dll
 • zip1.tmp
 • zip2.tmp
 • winsystem.exe
 • FirewallSvr.exe
 • zip3.tmp
 • fuck_you_bagle.txt
 • uinmzertinmds.opm
 • winini.exe
 • winlogon.scr
 • zipped.tmp
 • EasyAV.exe
 • netstats.exe
 • system.dll.exe
 • Jammer2nd.exe
 • attachment.zip
 • services.exe
 • winlogs.exe

הווירוס יחדיראת הקבצים הבאים אל תיקיית ה-Temp:

 • UYF4E7\installer.bat
 • UYF4E7\LegitCheckControl.dll
 • UYF4E7\WgaLogon.dll
 • UYF4E7\WgaTray.exe
 • IXP000.TMP\keymaker.exe
 • Data.txt .exe
 • 7C56B4F2.EXE
 • *.zip
 • *.tmp

שמות של תהליכי מערכת של הווירוס כוללים:

 • FVProtect.exe
 • netstats.exe
 • system.dll.exe
 • defender.exe
 • winini.exe
 • FirewallSvr.exe
 • msoi.exe
 • keymaker.exe
 • is151287.exe
 • 7C56B4F2.EXE
 • qpfu.exe
 • winlogon.scr
 • trvp.exe
 • WGA.exe
 • msoo.exe
 • remote.exe
 • nmvcs.exe
 • winsystem.exe
 • 1001 Sex and more.rtf.exe
 • 3D Studio Max 6 3dsmax.exe
 • ACDSee 10.exe
 • Adobe Photoshop 10 crack.exe
 • Adobe Photoshop 10 full.exe
 • Adobe Premiere 10.exe
 • Ahead Nero 8.exe
 • Altkins Diet.doc.exe
 • American Idol.doc.exe
 • Arnold Schwarzenegger.jpg.exe
 • Best Matrix Screensaver new.scr
 • Britney sex xxx.jpg.exe
 • Britney Spears and Eminem porn.jpg.exe
 • Britney Spears blowjob.jpg.exe
 • Britney Spears cumshot.jpg.exe
 • Britney Spears fuck.jpg.exe
 • Britney Spears full album.mp3.exe
 • Britney Spears porn.jpg.exe
 • Britney Spears Sexy archive.doc.exe
 • Britney Spears Song text archive.doc.exe
 • Britney Spears.jpg.exe
 • Britney Spears.mp3.exe
 • Clone DVD 6.exe
 • Cloning.doc.exe
 • Cracks & Warez Archiv.exe
 • Dark Angels new.pif
 • Dictionary English 2004 - France.doc.exe
 • DivX 8.0 final.exe
 • Doom 3 release 2.exe
 • E-Book Archive2.rtf.exe
 • Eminem blowjob.jpg.exe
 • Eminem full album.mp3.exe
 • Eminem Poster.jpg.exe
 • Eminem sex xxx.jpg.exe
 • Eminem Sexy archive.doc.exe
 • Eminem Song text archive.doc.exe
 • Eminem Spears porn.jpg.exe
 • Eminem.mp3.exe
 • Full album all.mp3.pif
 • Gimp 1.8 Full with Key.exe
 • Harry Potter 1-6 book.txt.exe
 • Harry Potter 5.mpg.exe
 • Harry Potter all e.book.doc.exe
 • Harry Potter e book.doc.exe
 • Harry Potter game.exe
 • Harry Potter.doc.exe
 • How to hack new.doc.exe
 • Internet Explorer 9 setup.exe
 • Kazaa Lite 4.0 new.exe
 • Kazaa new.exe
 • Keygen 4 all new.exe
 • Learn Programming 2004.doc.exe
 • Lightwave 9 Update.exe
 • Magix Video Deluxe 5 beta.exe
 • Matrix.mpg.exe
 • Microsoft Office 2003 Crack best.exe
 • Microsoft WinXP Crack full.exe
 • MS Service Pack 6.exe
 • netsky source code.scr
 • Norton Antivirus 2005 beta.exe
 • Opera 11.exe
 • Partitionsmagic 10 beta.exe
 • Porno Screensaver britney.scr
 • RFC compilation.doc.exe
 • Ringtones.doc.exe
 • Ringtones.mp3.exe
 • Saddam Hussein.jpg.exe
 • Screensaver2.scr
 • Serials edition.txt.exe
 • Smashing the stack full.rtf.exe
 • Star Office 9.exe
 • Teen Porn 15.jpg.pif
 • The Sims 4 beta.exe
 • Ulead Keygen 2004.exe
 • Visual Studio Net Crack all.exe
 • Win Longhorn re.exe
 • WinAmp 13 full.exe
 • Windows 2000 Sourcecode.doc.exe
 • Windows 2003 crack.exe
 • Windows XP crack.exe
 • WinXP eBook newest.doc.exe
 • XXX hardcore pics.jpg.exe • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

Key deleted

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}\InProcServer32
  (Default) = \webcheck.dll
  ThreadingModel = Apartment

Key created

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  Norton Antivirus AV = FVProtect.exe
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  MSN = system.dll.exe
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  Windows Zero Spooler = "nmvcs.exe"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{446624E1-B767-4443-AA6E-0F355CAFD21B}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{446624E1-B767-4443-AA6E-0F355CAFD21B}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Settings
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ddcbxxv
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\00cd0861

Value created

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{446624E1-B767-4443-AA6E-0F355CAFD21B}\InprocServer32]
  (Default) = "%System%\ddcbxxv.dll"
  ThreadingModel = "Both"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Settings]
  Time = F0 F8 36 23 83 51 C8 01 00 00 00 00
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  {446624E1-B767-4443-AA6E-0F355CAFD21B} = ""
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ddcbxxv]
  Asynchronous = 0x00000001
  DllName ="ddcbxxv.dll
  Impersonate = 0x00000000
  Logon = o
  Logoff = f
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\00cd0861]
  (Default) = "A91FE206B0B441D793ADE1C11C88B399&"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer]
  (Default) = 94 6E 12 24 83 51 C8 01 • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת Netsky
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (Tavo.exe (tavo0.dll, tavo1.dll


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • rojan.Lineage.Gen!Pac.3
 • 32/Autorun.worm.bx.gen
 • Infostealer.Gampass
 • TSPY_ONLINEG.URC
 • TSPY_LEGMIR.AG
 • TSPY_ONLINEG.MI
 • TSPY_ENCPK.AE
 • TSPY_LEGMIR.VU
 • W32/Autorun.worm.bx.gen
 • PWS-LegMir.gen.k
 • PWS-OnlineGames.a
 • PWS-LegMir
 • PWS-Mmorpg.gen • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • System>\tavo.exe
 • System>\tavo0.dll
 • System>\tavo1.dll
הווירוס יחדיר את אחד מהקבצים הבאים אל תקיית ה-Temp.
 • g4.dll
 • avxah8.dll
 • y.dll
 • ig4au94g.dll
 • iilov9vn.dll
 • fk.dll
 • tu58fg.dll
 • xioao.dll
 • fobq9vzc.dll
 • 2cxs.sys
 • uslvgy2i.dll

הווירוס יחדיר שניים מהקבצים הבאים אל כל מחיצה במערכת

 • Autorun.inf
 • o.exe
 • nxvhpc.exe
 • ff1q0gw.bat
 • i8.com
 • ntdeiect


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  tava = \tavo.exe
  In this way, kavo.exe file is launched each time the system is booted
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
  CheckedValue = 0x00000000 • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת Tavo.exe
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (Patty.exe (S0UNDMANS.EXE,1sasrv.dll,adsldps.dll,twain.dll,realsched.exe


 • מידע על הווירוס

זהו טרויאני הממתיןם להוראות מהשרת שלו לאחר ההתקנה במערכת.
הווירוס מסוגל לגנוב סיסמאות ופרטי כרטיס אשראי מהמערכת הנגועה.


 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • System>\S0UNDMANS.EXE
 • System>1sasrv.dll
 • System>\adsldps.dll
 • System>\twain.dll
 • System>\realsched.exe


 • Registry


 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pat
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\patfile
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\patfile\shell
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\patfile\shell\open
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\patfile\shell\open\command
 • Les clés suivantes sont crées dans
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
 • 360rpt.exe
  360Safe.exe
  360tray.exe
  adam.exe
  AgentSvr.exe
  AppSvc32.exe
  ArSwp.exe
  ashAvast.exe
  ashDisp.exe
  ashMaiSv.exe
  ashServ.exe
  ashWebSv.exe
  aswUpdSv.exe
  autoruns.exe
  avcenter.exe
  avgamsvr.exe
  avgas.exe
  avgcc.exe
  avgemc.exe
  avgnt.exe
  avguard.exe
  avgupsvc.exe
  avgw.exe
  AvMonitor.exe
  bdmcon.exe
  bdnagent.exe
  bdoesrv.exe
  bdss.exe
  bdswitch.exe
  ccApp.exe
  ccEvtMgr.exe
  ccSetMgr.exe
  ccSvcHst.exe
  cureit.exe
  DefWatch.exe
  ewido.exe
  fch32.exe
  FileDsty.exe
  fsbwsys.exe
  FSGK32.EXE
  fsgk32st.exe
  FSM32.EXE
  FTCleanerShell.exe
  guard.exe
  HijackThis.exe
  IceSword.exe
  iparmo.exe
  isPwdSvc.exe
  KaScrScn.SCR
  KASMain.exe
  KASTask.exe
  KAV32.exe
  KAVDX.exe
  KAVPFW.exe
  KAVSetup.exe
  KAVStart.exe
  KAVsvc.exe
  KAVsvcUI.exe
  KISLnchr.exe
  KMailMon.exe
  KMFilter.exe
  KPFW32.exe
  KPFW32X.exe
  KPFWSvc.exe
  KRegEx.exe
  KRepair.COM
  KsLoader.exe
  KVCenter.kxp
  KvDetect.exe
  KvfwMcl.exe
  KVMonXP.kxp
  KVMonXP_1.kxp
  kvol.exe
  kvolself.exe
  KvReport.kxp
  KVScan.kxp
  KVSrvXP.exe
  KVStub.kxp
  kvupload.exe
  kvwsc.exe
  KvXP.kxp
  KvXP_1.kxp
  KWatch.exe
  KWatch9x.exe
  KWatchX.exe
  loaddll.exe
  mcconsol.exe
  Mcshield.exe
  mmqczj.exe
  mmsk.exe
  MPStart.exe
  NAVSetup.exe
  nod32.exe
  nod32krn.exe
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
 • CheckedValue = 0x00000000


 • אזהרה

הווירוס עלול לגנוב פרטי גישה וסיסמאות כמו גם פרטי כרטיס אשראי מהמערכת.

התקן להסרת Patty.exe
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (Kxvo.exe (Kxvo.exe,fool0.dll,fool1.dll,ieso0.dll


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • Downloader
 • nfostealer.Gampass
 • Trojan.Lineage.Gen!Pac.3
 • Trojan.Onlinegames.Gen!Pac.73
 • PWS-OnlineGames.ah
 • New Malware.hw
 • PWS-OnlineGames.a
 • PWS-Mmorpg.gen
 • WORM_ONLINEG.OXB
 • TSPY_ONLINEG.BVZ
 • TSPY_ONLINEGA.YS
 • WORM_LEGMIR.DQ
 • WORM_AUTORUN.ACG
 • Cryp_Yayay
 • TSPY_ONLINEG.WX • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • System>\fool0.dll
 • System>\fool1.dll
 • System>\ieso0.dll
 • System>\kxvo.exe
הווירוס יחדיר את אחד מהקבצים הבאים אל תקיית ה-Temp.
 • 57heb9v5.dll
 • 58b95y4o.dll
 • 63j8zs.sys
 • 757yropw.dll
 • 7uw44.dll
 • 8lm5ns.dll
 • 9e7ktl.dll
 • an.dll
 • cd.dll
 • dwyq.dll
 • e.dll
 • ee.dll
 • kdk.dll
 • lh4yhy4.dll
 • nn.dll
 • omq.dll
 • p8rjys.dll
 • q8xvk.dll
 • t.dll
 • vak94lt9.dll
 • vd.dll
 • wjlg44s8.dll
 • wmyz.dll
 • ybndb.dll
 • z7.dll

הווירוס יחדיר שניים מהקבצים הבאים אל כל מחיצה במערכת

 • Autorun.inf
 • 3g.com
 • 6krxwx.cmd
 • 800dost.com
 • b.bat
 • es.exe
 • fg8m.exe
 • g2lbn.cmd
 • hbq.exe
 • kso6.bat
 • l2quk.exe
 • lg.com
 • lpufwi6.com
 • lqxo8w.cmd
 • nej30aw.exe
 • ojbss9gv.com
 • uulaqvl.cmd
 • vuts0e.cmd
 • vuts0e.cmd
 • w00g.exe


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  kxva = \kavo.exe
  De cette manière, le fichier kavo.exe est lancé à chaque démarrage du système
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}\ProgID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}\Programmable
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}\VersionIndependentProgID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\IEHlprObj.IEHlprObj
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\IEHlprObj.IEHlprObj\CurVer
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\IEHlprObj.IEHlprObj.1
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\IEHlprObj.IEHlprObj.1\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}

And the values

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}\VersionIndependentProgID]
  (Default) = "IEHlprObj.IEHlprObj"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}\ProgID]
  (Default) = "IEHlprObj.IEHlprObj.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}\InprocServer32]
  (Default) = "%System%\ieso0.dll"
  ThreadingModel = "Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}]
  (Default) = "IEHlprObj Class"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\IEHlprObj.IEHlprObj\CurVer]
  (Default) = "IEHlprObj.IEHlprObj.1"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\IEHlprObj.IEHlprObj]
  (Default) = "IEHlprObj Class"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\IEHlprObj.IEHlprObj.1\CLSID]
  (Default) = "{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\IEHlprObj.IEHlprObj.1]
  (Default) = "IEHlprObj Class" • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת Kxvo.exe
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת Kavo.exe


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • Cryp_Yayay
 • Generic.dx
 • Infostealer.Gampass
 • New Malware.hw
 • PWS-Gamania
 • PWS-LegMir.gen.k
 • PWS-Mmorpg.gen
 • PWS-OnlineGames.a
 • TROJ_LINEAGE.KB
 • TROJ_NSANTI.MY
 • TROJ_POLYCRYP.AJ
 • Trojan Horse
 • Trojan.Lineage.Gen!Pac.3
 • Trojan.PWS.OnLineGames.BDG
 • Trojan-PSW.Win32.OnLineGames.aes
 • TSPY_ONLINEG.HOQ
 • TSPY_ONLINEG.HOW
 • TSPY_ONLINEG.HQO
 • TSPY_ONLINEG.OXO
 • TSPY_ONLINEG.SMB
 • TSPY_ONLINEG.ULD
 • TSPY_ONLINEG.UNT
 • TSPY_ONLINEGA.DF
 • TSPY_ONLINEGA.DZ
 • WORM_AUTORUN.ANE
 • WORM_ONLINEG.BKE
 • WORM_ONLINEG.CX
 • WORM_ONLINEG.GK • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • System>\kavo.exe
 • System>\kavo0.dll
 • System>\kavo1.dll
הווירוס יחדיר את אחד מהקבצים הבאים אל תקיית ה-Temp.
 • g4.dll
 • avxah8.dll
 • y.dll
 • ig4au94g.dll
 • iilov9vn.dll
 • ad.dll
 • 7z.dll
 • or.dll
 • kykvfp.dll
 • 88b4ibhq.dll
 • ee2m.dll
 • ecoimwht.dll
 • o8n4e8g9.dll
 • 48d.dll
 • ufe7kt.dll
 • xx.dll

הווירוס יחדיר שניים מהקבצים הבאים אל כל מחיצה במערכת

 • Autorun.inf
 • o.exe
 • nxvhpc.exe
 • ff1q0gw.bat
 • i8.com
 • e6ieg.exe
 • 6qe.com
 • cfv90h.com
 • ab.cmd
 • k2.cmd
 • h2.com
 • u.exe
 • fufb6tq3.cmd
 • ekf6dbg0.com
 • h2.com
 • rtnlpipu.com
 • 1i.com
 • c18vk.exe
 • ntphyy.com


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  kava = \kavo.exe
  De cette manière, le fichier kavo.exe est lancé à chaque démarrage du système
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
  CheckedValue = 0x00000000 • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת Kavo.exe
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (VirtuMonde (VirtuMondo, Vundo, TROJ_VUNDO, TROJ_MEREDROP,DL.Small.ADIB


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:

 • Vundo
 • Generic Downloader.s
 • Trojan.Vundo
 • Downloader
 • TROJ_DROPPER.KOZ
 • TROJ_MEREDROP.DY
 • TROJ_VUNDO
 • TROJ_DLOADER.LIJ
 • Trojan.DL.Small.ADIB


 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • System>\awturom.dll
 • System>\cbxyxxu.dll
 • System>\ljJDSIaY.dll
 • System>\serial.exe
 • System>\ljJDSIaY.dll
 • System>\hgggdda.dll
 • System>\cbxwvsq.dll
 • System>\mljhebb.dll
 • System>\readme.bat
 • System>\serial.exe
 • System>\jkkljjj.dll
 • System>\install.exe
 • System>\opnnopn.dll
 • System>\RUNME.bat
 • System>\winwim32.dll
 • System>\efcabaa.dll
 • System>\cbxwvsq.dll
 • System>\yayvsqn.dll
 • System>\fccyaya.dll
 • System>\2231.bat
 • System>\awtrRLBt.dll
 • System>\ljJYOhGv.dll
 • System>\MSINET.oca
 • System>\readme.bat
 • System>\crack.exe
 • System>\serial.exe
 • System>\keygen.exe
 • System>\jkkljjj.dll
 • System>\patch.exe
 • System>\install.exe
 • System>\vturr.dll
 • System>\yayyaaw.dll
 • System>\pmtqkmd.dll
 • System>\hgggdda.dll
 • System>\nnnljih.dll
 • System>\nnnllih.dll
 • System>\iifefec.dll
 • System>\jkklj.dll
 • System>\pmnmjhe.dll
 • Temp>*.bat

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל כל מחיצה במערכת

 • autorun.inf
 • svchost.exe


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0B52C7EC-D1A3-4054-923C-DD12567F28B1}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0B52C7EC-D1A3-4054-923C-DD12567F28B1}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Settings
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ficher (où fichier est le nom du fichier dll sans l'extension)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\00cd0861

Creates values:

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0B52C7EC-D1A3-4054-923C-DD12567F28B1}\InprocServer32]
  (Default) = "%System%\awturom.dll"
  ThreadingModel = "Both"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Settings]
  Time = 90 97 C9 1F 83 51 C8 01 00 00 00 00
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  {0B52C7EC-D1A3-4054-923C-DD12567F28B1} = ""
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\awturom]
  Asynchronous = 0x00000001
  DllName = "fichier.dll"
  Où fichier.dll est l'un des fichiers cités plus haut, de cette manière, fichier.dll est associé à Winlogon et démarre avec Windows.
  Impersonate = 0x00000000
  Logon = "o"
  Logoff = "f"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\00cd0861]
  (Default) = "A1D522CFF6884ACC9AB61DE9E145D52B&"
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer]
  (Default) = 38 4E 24 20 83 51 C8 01
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\WR]
  cmd = ""
  version = "66"
  nextupdate = 0x4782B328
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  runner1 = "%Windir%\fichier.exe " • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת VirtuMonde
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (Sohanad fix (SCVVHSOT.exe, svchost.exe, W32.Imaut.A, TROJ_AUTORUN.AH, Worm.Sohanad • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • Worm.Sohanad.U
 • WORM_SOHANAD.DS
 • W32.Imaut.A
 • W32/YahLover.worm
 • IM-Worm.Win32.Sohanad.as
 • TROJ_AUTORUN.AHP • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • System>\SCVVHSOT.exe
 • Windows>\SCVVHSOT.exe
 • System>\autorun.ini

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל כל מחיצה במערכת

 • autorun.inf
 • SCVVHSOT.exe


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  NofolderOptions
  0x00000001
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  DisableTaskMgr
  0x00000001

  DisableRegistryTools
  0x00000001

 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  Yahoo Messengger
  %System%\SCVVHSOT.exe

Change the value

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Shell
SCVVHSOT.exe


 • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת Sohanad
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםהתקן להסרת (SdBot fix (ctfmonn.exe, Backdoor.SdBot, Sdbot.worm.gen.a


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:

 • Backdoor.SdBot
 • Backdoor.Win32.SdBot.arn
 • W32.Spybot.Worm
 • W32/Sdbot.worm.gen.ax

זהו סוס טרויאני המאפשר שליטה על המחשב באמצעות IRC


 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית חלונות:

 • Windows>\ctfmonn.exe
הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תקיית המערכת.
 • autorun.inf
 • ctfmonn.exe


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000\Control
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ProductName
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ProductName\ProductID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE\Security
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE\Enum
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE\Security
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE\Enum
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000\Control

Created values:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
  DoNotAllowXPSP2 = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile
  EnableFirewall = 0x00000000
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile
  EnableFirewall = 0x00000000
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000\Control
  *NewlyCreated* = 0x00000000
  ActiveService = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000
  Service = "NETWORK SERVICE"
  Legacy = 0x00000001
  ConfigFlags = 0x00000000
  Class = "LegacyDriver"
  ClassGUID = "{8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}"
  DeviceDesc = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE
  NextInstance = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE\Enum
  0 = "Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000"
  Count = 0x00000001
  NextInstance = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE\Security
  Security = 01 00 14 80 90 00 00 00 9C 00 00 00 14 00 00 00 30 00 00 00 02 00 1C 00 01 00 00 00 02 80 14 00 FF 01 0F 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 02 00 60 00 04 00 00 00 00 00 14 00 FD 01 02 00 01 01 00 00 00 00 00 05 12 00 00 00 00 00 18 00 FF 01 0F 0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE
  Type = 0x00000110
  Start = 0x00000002
  ErrorControl = 0x00000000
  ImagePath = "\ctfmonn.exe"
  DisplayName = "NETWORK SERVICE"
  ObjectName = "LocalSystem"
  FailureActions = 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B8 0B 00 00
  Description = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000\Control
  *NewlyCreated* = 0x00000000
  ActiveService = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000
  Service = "NETWORK SERVICE"
  Legacy = 0x00000001
  ConfigFlags = 0x00000000
  Class = "LegacyDriver"
  ClassGUID = "{8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}"
  DeviceDesc = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE
  NextInstance = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE\Enum
  0 = "Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000"
  Count = 0x00000001
  NextInstance = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE\Security
  Security = 01 00 14 80 90 00 00 00 9C 00 00 00 14 00 00 00 30 00 00 00 02 00 1C 00 01 00 00 00 02 80 14 00 FF 01 0F 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 02 00 60 00 04 00 00 00 00 00 14 00 FD 01 02 00 01 01 00 00 00 00 00 05 12 00 00 00 00 00 18 00 FF 01 0F 0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE
  Type = 0x00000110
  Start = 0x00000002
  ErrorControl = 0x00000000
  ImagePath = \ctfmonn.exe"
  DisplayName = "NETWORK SERVICE"
  ObjectName = "LocalSystem"
  FailureActions = 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B8 0B 00 00
  Description = "NETWORK SERVICE"

Changed values:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
  EnableDCOM = "N"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center
  AntiVirusOverride = 0x00000001
  FirewallOverride = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths
  Directory = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths\path1
  CachePath = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cache1"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths\path2
  CachePath = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cache2"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths\path3
  CachePath = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cache3"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths\path4
  CachePath = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cache4"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control
  WaitToKillServiceTimeout = "7000"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa
  restrictanonymous = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ServiceCurrent
  (Default) = 0x00000015
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  WaitToKillServiceTimeout = "7000"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  restrictanonymous = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceCurrent
  (Default) = 0x00000015
 • HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
  Cookies = "%user%\LocalService\Cookies"
  Cache = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files"
  History = "%user%\LocalService\Local Settings\History" • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת SdBot
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאים